Oudercommissie

De oudercommissie is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die IKC De Kiem gevierd worden.
Om alle feestelijkheden te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de oudercommissie.

 

Wat doet de oudercommissie?
De oudercommissie helpt het team van de school jaarlijks bij het organiseren van o.a. de volgende activiteiten: Kinderboekenweek, sinterklaasviering, kerstviering, koningsspelen, sportdagen/ sponsorloop, avondvierdaagse.

 
Daarnaast is de oudercommissie verantwoordelijk voor de volgende taken:

-Innen ouderbijdrage, de jaarlijkse begroting en heeft daarbij budgetverantwoordelijkheid.

-Algemeen en financieel jaarverslag, afstemming actuele stand van zaken OC.

 
Ook neemt de oudercommissie een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of vragen zijn van algemene aard dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen en gedeeld met de directeur.
 
Hoe gaat de oudercommissie te werk?
De oudercommissie bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris. Deze vormen samen het bestuur van de oudercommissie. De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar. De vergaderingen zijn altijd onder leiding van de voorzitter en worden bijgewoond door een teamlid en de directie van de school.
 
Als u één of meerdere kinderen op school heeft, betekent dit dat u jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage betaalt, waaruit de activiteiten van de OC worden bekostigd.
 
Is het betalen van de ouderbijdrage voor u lastig? U kunt dit dan kenbaar maken bij de directeur op school. Mogelijk komt u in aanmerking voor het “Kindpakket” van de gemeente Hengelo.