Vertrouwenspersoon

Intern vertrouwenspersoon
De school heeft een interne vertrouwenspersoon, haar naam is Karien van Dijk. Bij haar kunnen leerlingen en ouders (en medewerkers) terecht met klachten en/of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met docenten of directie willen doen.
 
Extern vertrouwenspersoon 
De intern vertrouwenspersoon, vaak een leerkracht, is snel te benaderen. Een nadeel kan zijn, dat hij of zij betrokken is bij de school. Het is voor de intern vertrouwenspersoon soms moeilijk om onpartijdig te blijven als de klacht een collega betreft. De wet verplicht daarom, dat elke school naast een intern vertrouwenspersoon ook een extern vertrouwenspersoon moet hebben, hij of zij is niet werkzaam op de betrokken school. U kunt haar rechtstreeks benaderen, maar kunt ook door de intern vertrouwenspersoon, de leerkracht of de directie naar haar worden doorverwezen.
 
Coördinator Sociale Veiligheid
Naast de vertrouwenspersoon hebben we als school ook een Coördinator Sociale Veiligheid. Karien van Dijk heeft deze taak. Als er sprake is van pesten op school kan de Coördinator Sociale Veiligheid ingeschakeld worden, zij is het aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leerkrachten. De coördinator ziet erop toe dat het protocol sociale veiligheid gevolgd wordt, dat alle stappen worden doorlopen in de groep.
De Coördinator Sociale Veiligheid heeft tevens als taken:
  • klankbord zijn voor directie en leerkrachten m.b.t. sociale veiligheid;
  • maakt pedagogisch beleid samen met directie;
  • coach voor collega’s bij incidenten en preventie.